پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان کردستان

مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان کردستان
مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

نظر سنجي مشاهده
دريافت و رسيدگي به شكايات مردمي از طريق الكترونيكي مشاهده
پرسش و پاسخ مشاهده
دريافت عملكرد مراكز طرف قرارداد مشاهده
دريافت ريز كسورات مشاهده
دريافت برگه مالياتي مشاهده
دريافت دستورالعملهاي مربوط به مراكز طرف قرارداد مشاهده
استحقاق درمان مشاهده
دريافت قيمت كليه خدمات مشاهده
تاييد اينترنتي نسخ دارويي مشاهده
تاييد اينترنتي نسخ CTSCAN , MRI مشاهده
پذيرش اينترنتي نسخ داروخانه ها مشاهده
پذيرش اينترنتي نسخ آزمايشگاه ، راديولوژي و سونوگرافي و فيزيوتراپي مشاهده
پذيرش اينترنتي نسخ پزشكان و دندانپزشكان مشاهده
نوبت دهی اینترنتی مشاهده

بازدید [ 2945 ]
برچسب ها