پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان
شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

تقاضای انشعاب آب،برق،گاز و تلفن توسط متقاضیان مشاهده
ارائه اطلاعات در خصوص راهنمایی متقاضیان مشاهده
ایجاد دفاتر کار مجازی برای تمام واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی مشاهده

بازدید [ 4060 ]
برچسب ها