پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

شرکت توزیع برق

شرکت توزیع برق
شرکت توزیع برق

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

تسویه حساب مشاهده
تسویه بدهی مشاهده
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه مشاهده
صدور قبض المثنی مشاهده
بررسی صورت حساب مشاهده
سوابق مصارف و صورت حساب مشاهده
سوابق پرداخت مشاهده
درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشاهده
تغییر مکان داخلی مشاهده
نصب مجدد انشعاب مشاهده
جمع آوری موقت انشعاب مشاهده
جمع آوری دائم انشعاب مشاهده
اصلاح اطلاعات مشاهده
اصلاح نام مشاهده
تغییر نام مشاهده
آزمایش کنتور مشاهده
اصلاح سرویس انشعاب مشاهده
قطع موقت انشعاب مشاهده
وصل مجدد انشعاب مشاهده
افزایش آمپراژ مشاهده
درخواست کاهش آمپراژ مشاهده
درخواست انشعاب آمپری مشاهده
تفکیک یا ادغام انشعاب مشاهده
واگذاری برق موقت مشاهده

بازدید [ 1747 ]
برچسب ها