پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی(ساجات) مشاهده
سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور(ساجار) مشاهده
نظام فنی و اجرایی کشور مشاهده
سامانه مدیریت دانش اسناد فنی اجرایی کشور(سما) مشاهده
پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مشاهده
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور مشاهده

بازدید [ 2224 ]
برچسب ها