پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

سازمان بیمه سلامت کردستان

سازمان بیمه سلامت کردستان
سازمان بیمه سلامت کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

سامانه صدور ،تعویض ، تمدید ، المثنی ، ابطال و صدور معرفی نامه ها مشاهده
سامانه های بیمه سلامت مشاهده
سامانه کارت هوشمند بیماران خاص-ثبت نام وصدور کارت مشاهده
سامانه پذیرش نسخه اینترنتی و گزارش صورتحساب برای موسسات مشاهده
تعویض و تمدید دفاتر بین استانی مشاهده
سامانه درآمد وصول اظهارنامه از ادارات مشاهده
سامانه عقد قرارداد موسسات مشاهده
سامانه راهنمای آدرس موسسات کل کشور مشاهده
سامانه تائید دارو مشاهده
ثبت همسران شاغل مشاهده
نظام پرداخت روستائیان مشاهده
اتوماسیون اداری مشاهده
اطلاع رسانی درخصوص فرمها وقوانین مشاهده
سیستم آموزش مشاهده
سایت موسسات طرف قرارداد مشاهده
سامانه پزشک خانواده مشاهده
سیستم جامع مدیریت کیفیت مشاهده
سامانه جامع مدیریت رفاهی مشاهده
نظام ارزیابی متوزان مشاهده
سامانه نظام پیشنهادات مشاهده
سامانه ارسال شکایات مشاهده
سامانه پیگیری شکایات مشاهده
سامانه نظر سنجی مشاهده
سایت سازمان بیمه سلامت مشاهده
نوبت دهی اینترنتی مشاهده

بازدید [ 2979 ]
برچسب ها