پنج شنبه 14 فروردین سال 1399

سازمان ها

اداره کل امور مالیاتی کردستان

اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کردستان

خدمات ارائه شده توسط این سازمان:

ثبت نام کداقتصادی مشاهده
ثبت الکترونیکی لیست حقوق مشاهده
ثبت الکترونیکی صورت معاملات فصلی مشاهده
اظهارنامه مشاغل مشاهده
اظهارنامه املاک مشاهده
اظهارنامه شرکتها مشاهده
ثبت صندوق و نرم افزار فروش مشاهده
دریافت خلاصه پرونده الکترونیکی مشاهده
ایجاد صندوق پست الکترونیکی مشاهده
سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات مشاهده
سامانه اطلاع رسانی اداره مالیاتی مشاهده
سامانه خدمات ارزش افزوده مشاهده
اظهارنامه عمومی ارزش افزوده مشاهده
صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات ارزش افزوده مشاهده
صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارضارزش افزوده مشاهده
ثبت اطلاعات چک مالیات ارزش افزوده مشاهده
ثبت اطلاعات چک عوارض ارزش افزوده مشاهده
تسلیم اظهارنامه ویژه سوخت ارزش افزوده مشاهده
تسلیم اظهارنامه شماره گذاری خودرو ارزش افزوده مشاهده
تسلیم اظهارنامه آلایندگی ارزش افزوده مشاهده
تسلیم اظهارنامه دخانیات ارزش افزوده مشاهده
پیش ثبت نام ارزش افزوده مشاهده
ثبت نام ارزش افزوده مشاهده
دریافت گواهی ارزش افزوده مشاهده
استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی حقیقی مشاهده
استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی حقوقی مشاهده

بازدید [ 3873 ]
برچسب ها